Velferdsteknologi i Vest-Telemark

Anne Guro Hommo er tilsett som leiar av velferdsteknologiprosjektet i Vest-Telemark, og startar i ei 2-årig prosjektstilling i Vest-Telemarkrådet den 12. august. Arbeidsoppgåva til prosjektleiar vil vera å realisere rapporten frå forprosjektet.

Fagdagar innan rusfeltet

I Vest-Telemark har det vore eit ynskje blant fagfolk om meir kunnskap/opplæring i rusfeltet. I samarbeid med Sykehuset Telemark HF og KORUS- Borgestad har vi laget 5 fagdagar.  Mange kjente foreleserar har hatt innlegg og vi har spennende temaer også på dei 2 neste fagdagane som er 15. mars og 31. mai. Vi har også invitert med kommunane i Midt – og Øst-Telemark

Siste fagdagen i kursrekkja er torsdag 31. mai 2018, og har temaet Behandling av rusmiddelavhengige.

For info. om fagdagen, fylg lenka for Program – fagdag 31. mai 2018 :

Program – fagdag 31. mai 2018.

Fagdag 19. september – Hvordan møter vi rusproblematikken – program på dagen

Fagdag 16. november

Program på dagen 18 januar 2018mark.

 

 

Felles psykologtenester i Vest-Telemark

Innan 2020 må alle kommunar ha psykologteneste. I Vest-Telemark lyser ein for tida ut ei stilling for Tokke, Vinje og Fyresdal og ei stilling for Seljord, Kviteseid og Nissedal. Psykologtenesta skal vera eit lågterskeltilbod retta mot barn og ungdom. Psykologen skal ha disponibelt kontor i kvar av samarbeidskommunane.

Står samla om velferdsteknologiløysingar i Vest-Telemark

Vest-Telemarkrådet har bestemt at kommunane skal stå samla når det gjeld utfordringar på løysingar innan velferdsteknologi, både med tanke på opplæring og møte med leverandørar.

Kommunane i Telemark og Vestfold via Skien kommune har lagd ein felles søknad om midler til Direktoratet for e-helse for opplæring av tilsette, implementering og felles møter med leverandører.

Kva ynskjer vi å satse på – og kva er behovet i kommunane? Dette vil vera sentrale spursmål framover.

Det blir sett ned ei arbeidsgruppe med representantar frå alle kommunane i det vidare arbeidet.

Stormøte om akuttmedisin i Telemark

”Heile akuttkjeda frå symptomane oppstend til pasienten er ivaretatt på riktig stad”.

For å få gode akuttmedisinske tenester er det viktig at AMK, ambulanse, legevakt og akuttmottak på sykehus samarbeider godt. Sykehuset TStormøte om akuttmedisin i Telemarkelemark har akuttmedisin som eit av sine satsingar i strategiplanen. Dei inviterer til stormøte i Bø 9. juni kl. 18. Alle som arbeider innan tenestene og andre som er opptekne av temaet – er velkomne.

Last ned flyer om møtet.