Fagdagar innan rusfeltet

I Vest-Telemark har det vore eit ynskje blant fagfolk om meir kunnskap/opplæring i rusfeltet. I samarbeid med Sykehuset Telemark HF og KORUS- Borgestad har vi laget 5 fagdagar.  Mange kjente foreleserar har hatt innlegg og vi har spennende temaer også på dei 2 neste fagdagane som er 15. mars og 31. mai. Vi har også invitert med kommunane i Midt – og Øst-Telemark

Siste fagdagen i kursrekkja er torsdag 31. mai 2018, og har temaet Behandling av rusmiddelavhengige.

For info. om fagdagen, fylg lenka for Program – fagdag 31. mai 2018 :

Program – fagdag 31. mai 2018.

Fagdag 19. september – Hvordan møter vi rusproblematikken – program på dagen

Fagdag 16. november

Program på dagen 18 januar 2018mark.

 

 

Felles psykologtenester i Vest-Telemark

Innan 2020 må alle kommunar ha psykologteneste. I Vest-Telemark lyser ein for tida ut ei stilling for Tokke, Vinje og Fyresdal og ei stilling for Seljord, Kviteseid og Nissedal. Psykologtenesta skal vera eit lågterskeltilbod retta mot barn og ungdom. Psykologen skal ha disponibelt kontor i kvar av samarbeidskommunane.

Står samla om velferdsteknologiløysingar i Vest-Telemark

Vest-Telemarkrådet har bestemt at kommunane skal stå samla når det gjeld utfordringar på løysingar innan velferdsteknologi, både med tanke på opplæring og møte med leverandørar.

Kommunane i Telemark og Vestfold via Skien kommune har lagd ein felles søknad om midler til Direktoratet for e-helse for opplæring av tilsette, implementering og felles møter med leverandører.

Kva ynskjer vi å satse på – og kva er behovet i kommunane? Dette vil vera sentrale spursmål framover.

Det blir sett ned ei arbeidsgruppe med representantar frå alle kommunane i det vidare arbeidet.

Stormøte om akuttmedisin i Telemark

”Heile akuttkjeda frå symptomane oppstend til pasienten er ivaretatt på riktig stad”.

For å få gode akuttmedisinske tenester er det viktig at AMK, ambulanse, legevakt og akuttmottak på sykehus samarbeider godt. Sykehuset TStormøte om akuttmedisin i Telemarkelemark har akuttmedisin som eit av sine satsingar i strategiplanen. Dei inviterer til stormøte i Bø 9. juni kl. 18. Alle som arbeider innan tenestene og andre som er opptekne av temaet – er velkomne.

Last ned flyer om møtet.

Meir samarbeid om legevakt

Nye forskrifter set større krav til kompetanse hos dei tilsette, både legar og sjukepleiarar.

Kommunane i Tokke, Vinje , Seljord og Kviteseid har vedteke å setje ned ei Meir samarbeid om legevaktarbeidsgruppe som skal sjå på eit nærare samarbeid om legevakt. Ny
e kompetansekrav gjer at legar utan denne kompetansen må ha ein lege som innehar godkjend kompetanse i bakvakt. Dette vil føre til ein større vaktbelastning for legane og ein meir kostbar teneste for kommunane.

Kommunane vil få lagt fram modellar på ulike samarbeid til politisk handsaming i løpet av 2016.

Helsefagstudiar i Seljord

Tilbod i Vest-Telemark om 5 ulike tilbod om desentralisert vidareutdanning for helsefagarbeidarar.

I eit samarbeid med AOF Telemark og Vestfold vil det i 2017 bli starHelsefagstudiar i Seljordta opp tilbod om vidareutdanning innan helse- og omsorgsfaget. Dersom det er stor nok interesse kan det allereie frå hausten også starte opp fagbrevkurs for assistentar.

Vidareutdanningane er:

  • Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming
  • Psykisk helsearbeid og rusarbeid
  • Demensomsorg
  • Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser
  • Kroniske sykdommer hos voksne og eldre

Plan for geriatri i Telemark

Samarbeid mellom kommunar og STHF om å få til ein plan for geriatri i Telemark.

Det har i mange år vore vanskeleg å rekruttere geriater til sjukePlan for geriatri i Telemarkhus. Etter at STHF i mange år berre har hatt ein geriater, så er det no tilsett tri. I samarbeid med kommuane lagar ein no ein plan for Telemark. Dette vil blant anna innebære at ein geriater kan vera ambulerande.

Planen skal vera ferdig i løpet av april.

Plan for spesialisert rehabilitering – Vinje med i stort prosjekt

Planer i samarbeid med kommunane

Det har over lengre tid vore arbeidd med ein plan for spesialisert rehabilitering i Telemark. I den sammanheng har sjukehuset fått 1 million frå Helsedirektoratet  til prosjekter mellom kommunar og sjukehus innan rehabiliteringsfeltet.

Vinje og Skien som prosjektkommunar

Prosjekta skal sjå på overgang mellom sjukehus og kommune, meir ambulante tenester og kompetanseoverføring.

Ny forskrift om akuttmedisin

Forskriften gir små legevakter store utfordringar, då den setter andre krav til kompetanse for legar og tilsette på legevakt.

Politisk sak til kommunaneNy forskrift om akuttmedisin

Det vil bli laga ein sak til kommunane der ein presenterar dei utfordringane, både bemanningsmessig og økonomisk som den nye forskriften vil føre til.

Det vil bli sett ned ein gruppe som skal sjå på ulike løysingar i Vest-Telemark for legevaktane i dag.