Velferdsteknologi i Vest-Telemark

Anne Guro Hommo er tilsett som leiar av velferdsteknologiprosjektet i Vest-Telemark, og startar i ei 2-årig prosjektstilling i Vest-Telemarkrådet den 12. august. Arbeidsoppgåva til prosjektleiar vil vera å realisere rapporten frå forprosjektet.

Felles psykologtenester i Vest-Telemark

Innan 2020 må alle kommunar ha psykologteneste. I Vest-Telemark lyser ein for tida ut ei stilling for Tokke, Vinje og Fyresdal og ei stilling for Seljord, Kviteseid og Nissedal. Psykologtenesta skal vera eit lågterskeltilbod retta mot barn og ungdom. Psykologen skal ha disponibelt kontor i kvar av samarbeidskommunane.

Helsefagstudiar i Seljord

Tilbod i Vest-Telemark om 5 ulike tilbod om desentralisert vidareutdanning for helsefagarbeidarar.

I eit samarbeid med AOF Telemark og Vestfold vil det i 2017 bli starHelsefagstudiar i Seljordta opp tilbod om vidareutdanning innan helse- og omsorgsfaget. Dersom det er stor nok interesse kan det allereie frå hausten også starte opp fagbrevkurs for assistentar.

Vidareutdanningane er:

  • Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming
  • Psykisk helsearbeid og rusarbeid
  • Demensomsorg
  • Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser
  • Kroniske sykdommer hos voksne og eldre

Plan for geriatri i Telemark

Samarbeid mellom kommunar og STHF om å få til ein plan for geriatri i Telemark.

Det har i mange år vore vanskeleg å rekruttere geriater til sjukePlan for geriatri i Telemarkhus. Etter at STHF i mange år berre har hatt ein geriater, så er det no tilsett tri. I samarbeid med kommuane lagar ein no ein plan for Telemark. Dette vil blant anna innebære at ein geriater kan vera ambulerande.

Planen skal vera ferdig i løpet av april.

Plan for spesialisert rehabilitering – Vinje med i stort prosjekt

Planer i samarbeid med kommunane

Det har over lengre tid vore arbeidd med ein plan for spesialisert rehabilitering i Telemark. I den sammanheng har sjukehuset fått 1 million frå Helsedirektoratet  til prosjekter mellom kommunar og sjukehus innan rehabiliteringsfeltet.

Vinje og Skien som prosjektkommunar

Prosjekta skal sjå på overgang mellom sjukehus og kommune, meir ambulante tenester og kompetanseoverføring.

Større satsing innan psykiatri og rus

Den ligg nye føringar om psykolog i alle kommunar og om etablering av kommunale øyeblikkeleg hjelp døgnplassar innan psykiari og rus.

Sak om meir samarbeid

Styringsgruppa for samhandling skal sjå på om det er mogleg å få til eit større samarbeid innan psykiatri og rus. I tillegg krevs det at alle kommunar skal haStørre satsing innan psykiatri og rus psykologteneste innan 2020, og at ein må etablere kommunale øyeblikkeleg hjelp døgnplassar innan psykiatri og rus i 2017.

Det blir lagt fram ein sak for styringsgruppa om kva og korleis ein bør arbeide vidare med dette.

Vellykket fagdag for kommunalt ansatte på sykehuset

Flere enn 100 sykepleiere, hjelpVellykket fagdag for kommunalt ansatte på sykehusetepleiere og omsorgsarbeidere fra kommunene i Telemark har lært mer om hjertesvikt, KOLS og diabetes. I sykehusets konferansesenter fikk de vite hvordan de kan behandle flere lokalt, og samtidig bidra til færre unødvendige sykehusinnleggelser. Så stor var pågangen at det allerede nå er planlagt en ny fagdag i juni for de som ikke fikk plass.

Samhandlingsreformen pålegger kommunehelsetjenesten et mye større ansvar for å behandle kronisk syke pasienter enn tidligere.
Fagdagene skal nettopp overføre kunnskap fra sykehusene til kommunehelsetjenesten.

Viktig med kompetanseheving

– Det er kjempeviktig at dere som jobber med brukerne ute i kommunene, får påfyll av kunnskap på disse områdene, sa samhandlingskoordinator Sissel Bitustøyl som åpnet fagdagen.

Hun var strålende fornøyd med påmeldingen, som var så stor at mange dessverre ikke fikk plass. -Dette er et kjempebra opplegg med veldige gode forelesere. Selv om mye er kjent fra før, er det fint å lære mer og få repetert nyttig fagstoff, sier sykepleier i Skien kommune, Liv Marit Taranger under en pause i fagdagen.

Flere skal få hjelp der de bor

Denne gangen var det særlig sykepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere fra hjemmetjenesten og syke- og aldershjem som fikk mer kunnskap om hva slags tiltak en bruker har behov for.

Med mer kunnskap om diagnoser og behandling er tanken at flere skal få hjelp i egen kommune, og at det også skal redusere pågangen av unødvendige sykehusinnleggelser. Dette er ett av målene i samhandlingsreformen.

Fokus på hjertesvikt, KOLS og diabetes

Sykepleier Marthe Tinderholt Larsen underviste i hvordan man kan avdekke om en pasient viser tegn på hjertesvikt, og hvilke tiltak som er nødvendig å sette inn. På samme måte gikk KOLS-koordinator Veronica Bomodden gjennom hvilke symptomer KOLS-pasienter kan få, og ga innblikk i hvilke tiltak som kan være aktuelle. Sist på dagsorden gikk sykepleier Ellen Holte gjennom det samme vedrørende diabetespasientene.