Nye samarbeidsarenaer under Korona-pandemien

I samband med Korona-pandemien er det etablert samhandlingsarenaer for å sikre deling av erfaring og kompetanse mellom sjukehuset og kommunane, samt å sikre gode prosesar og forankring av dei avgjerder som blir tatt.

FAGLEG SAMARBEIDSUTVAL har som mandat å utvikle, revidere og iverksette faglege prosedyrer og retningsliner, som sikrar beste praksis i pasientbehandling og samhandling mellom kommunane i Telemark og STHF.

STRATEGISK SAMARBEIDSUTVAL har som mandat å planlegge og gje råd om kapasitet og organisering av helsetilbodet på tvers av forvaltningsnivåa, samt å godkjenne/ fylgje opp endringar utarbeidd av Fagleg samarbeidsutval

Nyttig informasjon og råd er tilgjengeleg på

https://www.sthf.no/praktisk-informasjon/koronavirus