Helsefagstudiar i Seljord

Tilbod i Vest-Telemark om 5 ulike tilbod om desentralisert vidareutdanning for helsefagarbeidarar.

I eit samarbeid med AOF Telemark og Vestfold vil det i 2017 bli starHelsefagstudiar i Seljordta opp tilbod om vidareutdanning innan helse- og omsorgsfaget. Dersom det er stor nok interesse kan det allereie frå hausten også starte opp fagbrevkurs for assistentar.

Vidareutdanningane er:

  • Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming
  • Psykisk helsearbeid og rusarbeid
  • Demensomsorg
  • Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser
  • Kroniske sykdommer hos voksne og eldre

Plan for geriatri i Telemark

Samarbeid mellom kommunar og STHF om å få til ein plan for geriatri i Telemark.

Det har i mange år vore vanskeleg å rekruttere geriater til sjukePlan for geriatri i Telemarkhus. Etter at STHF i mange år berre har hatt ein geriater, så er det no tilsett tri. I samarbeid med kommuane lagar ein no ein plan for Telemark. Dette vil blant anna innebære at ein geriater kan vera ambulerande.

Planen skal vera ferdig i løpet av april.

Plan for spesialisert rehabilitering – Vinje med i stort prosjekt

Planer i samarbeid med kommunane

Det har over lengre tid vore arbeidd med ein plan for spesialisert rehabilitering i Telemark. I den sammanheng har sjukehuset fått 1 million frå Helsedirektoratet  til prosjekter mellom kommunar og sjukehus innan rehabiliteringsfeltet.

Vinje og Skien som prosjektkommunar

Prosjekta skal sjå på overgang mellom sjukehus og kommune, meir ambulante tenester og kompetanseoverføring.

Ny forskrift om akuttmedisin

Forskriften gir små legevakter store utfordringar, då den setter andre krav til kompetanse for legar og tilsette på legevakt.

Politisk sak til kommunaneNy forskrift om akuttmedisin

Det vil bli laga ein sak til kommunane der ein presenterar dei utfordringane, både bemanningsmessig og økonomisk som den nye forskriften vil føre til.

Det vil bli sett ned ein gruppe som skal sjå på ulike løysingar i Vest-Telemark for legevaktane i dag.

Større satsing innan psykiatri og rus

Den ligg nye føringar om psykolog i alle kommunar og om etablering av kommunale øyeblikkeleg hjelp døgnplassar innan psykiari og rus.

Sak om meir samarbeid

Styringsgruppa for samhandling skal sjå på om det er mogleg å få til eit større samarbeid innan psykiatri og rus. I tillegg krevs det at alle kommunar skal haStørre satsing innan psykiatri og rus psykologteneste innan 2020, og at ein må etablere kommunale øyeblikkeleg hjelp døgnplassar innan psykiatri og rus i 2017.

Det blir lagt fram ein sak for styringsgruppa om kva og korleis ein bør arbeide vidare med dette.

Seljord legevakt – skal vera pilot innan legevakt i Telemark

I samband med arbeid rundt den akuttmedisinske kjeden skal sjukehuset og legevakta i Seljord prøve ut modellar for samarbeid.

Modell for samarbeidSeljord legevakt skal vera pilot innan legevakt i Telemark

Prosjektet skal gi føringar for framtidig samarbeid mellom akuttmottak og legevakt i Telemark. Ein skal sjå på om bruk av utstyr som telemedisin og ultralyd kan gi tidlegare og betre kontakt med spesialistar på sjukehuset rundt den akutte sjuke pasienten. Dette for å hindre unødig innlegging.

Samhandlingskoordinator skal leie prosjektet.

Vellykket fagdag for kommunalt ansatte på sykehuset

Flere enn 100 sykepleiere, hjelpVellykket fagdag for kommunalt ansatte på sykehusetepleiere og omsorgsarbeidere fra kommunene i Telemark har lært mer om hjertesvikt, KOLS og diabetes. I sykehusets konferansesenter fikk de vite hvordan de kan behandle flere lokalt, og samtidig bidra til færre unødvendige sykehusinnleggelser. Så stor var pågangen at det allerede nå er planlagt en ny fagdag i juni for de som ikke fikk plass.

Samhandlingsreformen pålegger kommunehelsetjenesten et mye større ansvar for å behandle kronisk syke pasienter enn tidligere.
Fagdagene skal nettopp overføre kunnskap fra sykehusene til kommunehelsetjenesten.

Viktig med kompetanseheving

– Det er kjempeviktig at dere som jobber med brukerne ute i kommunene, får påfyll av kunnskap på disse områdene, sa samhandlingskoordinator Sissel Bitustøyl som åpnet fagdagen.

Hun var strålende fornøyd med påmeldingen, som var så stor at mange dessverre ikke fikk plass. -Dette er et kjempebra opplegg med veldige gode forelesere. Selv om mye er kjent fra før, er det fint å lære mer og få repetert nyttig fagstoff, sier sykepleier i Skien kommune, Liv Marit Taranger under en pause i fagdagen.

Flere skal få hjelp der de bor

Denne gangen var det særlig sykepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere fra hjemmetjenesten og syke- og aldershjem som fikk mer kunnskap om hva slags tiltak en bruker har behov for.

Med mer kunnskap om diagnoser og behandling er tanken at flere skal få hjelp i egen kommune, og at det også skal redusere pågangen av unødvendige sykehusinnleggelser. Dette er ett av målene i samhandlingsreformen.

Fokus på hjertesvikt, KOLS og diabetes

Sykepleier Marthe Tinderholt Larsen underviste i hvordan man kan avdekke om en pasient viser tegn på hjertesvikt, og hvilke tiltak som er nødvendig å sette inn. På samme måte gikk KOLS-koordinator Veronica Bomodden gjennom hvilke symptomer KOLS-pasienter kan få, og ga innblikk i hvilke tiltak som kan være aktuelle. Sist på dagsorden gikk sykepleier Ellen Holte gjennom det samme vedrørende diabetespasientene.

Audiograftilbodet i kommunane – ein permanent ordning frå 2015

Prosjektet som starta opp i Vest-Telemark i 2011, i eit samarbeid med Sykehuset Telemark, er no i fast drift frå 2015.

Med prosjektmidar i 2011 frå HOD, starta vi opp eit samarbeid med Øre- Nese – Halsavdelinga med sjukehuset i Skien. Etter eit år, med gode erfaringar, Ambulerande audiograf som fast ordningblei det ei pause i ordninga på grunn av mangel på audiografer. Sjukehuset lyste så ut ei stilling som ambulerande audiograf – og dermed var ordninga i gang att. Etterkvart kom Bø og Drangedal også med i ordninga, i tillegg til alle Vest-Telemark kommunane.

Audiografen kjem 1-2 ganger i månaden til kvar kommune. Det er eit tett samarbeid med høyrselkontaktane i kommunane. Ordninga er meint for eldre heimebuande eller personar som bur på sjukeheimane. Alle pasientar må ha fått ein diagnose av spesialist før audiografen kan starte tilpassing av høyrselhjelpemiddel. Ordninga er besparande for Sykehuset Telemark og pasientar med tanke på transport – og pasientar som slipp lange reisevegar.

Det er berre gode tilbakemeldingar på ordninga og ordninga blir sett på som eit eksempel til etterfølging av HLF (Hørselshemmede Landsforening).

Les meir om ordninga her.