Elektroniske meldinger mellom sykehus og kommunar

Nasjonal – og lokal satsing på elektroniske meldingar mellom kommunar og sjukehus.

E-meldingsløftet i Vest-Telemarkkommunane

Gjennom avtale med Sykehuset Telemark HF har alle kommunane Elektroniske meldinger mellom sykehus og kommunarbunde seg til å syte for datasystem som kan kommunisere mellom helse- og omsorgseiningane i kommunane og med sjukehuset. Sjukehuset er i full gang med å leggje om systema sine.

I Vest-Telemark har ein sett ned ei eiga gruppe med representantar frå alle kommunar, som med drahjelp av midlar frå sjukehuset, Helsenett og Vest-Telemarkrådet, skal syte for å oppgradere systema i kommunane. VTR skal ha ein prosjektleiar i ei periode for å drive dette arbeidet.

For å sikre samarbeidet med sjukehuset vil ein  av deltakarane i gruppa vera med i eit kompetansenettverk saman med dei andre kommunane i Telemark og sjukehuset.